Joe Kamana

ジョー ・カマナ(CTB)

豊田自動織機シャトルズ愛知

身長 / 体重:198cm / 98kg
生年月日:1991.09.23(30歳)
出身校・チーム歴:フレイザー高校 
登録区分:カテゴリA